Vocabulary

Here’s a list of all the Chinese words used in books 1 through 27 of the Journey to the West series.  And be sure to check out our page on HackChinese.com, where you can review the vocabulary lists for every one of our fiction books!

a

ah, oh, what

ài

love

ǎi

short

āi

to lean

爱上

ài shàng

to fall in love

挨近

āijìn

close to

岸(边)

àn (biān)

shore

安静

ānjìng

quiet, peaceful

按摩

ànmó

massage

安排

ānpái

to arrange

安全

ānquán

safety

奥秘

àomì

mystery

ba

(indicates assumption or suggestion)

to pull

(measure word for gripped objects)

(preposition introducing the object of a verb)

to hold, to guard, a bundle

eight

爸爸

bàba

father

巴豆

bādòu

croton (a plant)

bài

to worship

bǎi

hundred

白(色)

bái (sè)

white

白发

bái fà

gray hair

摆渡

bǎidù

ferry 

白骨

báigǔ

bones

白天

báitiān

day, daytime 

芭蕉

bājiāo

plantain, banana

芭蕉扇

bājiāoshàn

palm-leaf fan

bàn

to do

bàn

half

bàn

to trip, to stumble

搬(动)

bān (dòng)

to move

办法

bànfǎ

method

bàng

rod, stick, wonderful

bǎng

to tie

帮(助)

bāng (zhù)

to help

帮忙

bāngmáng

to help

帮手

bāngshǒu

helper

伴侣 

bànlǚ

companion

半夜

bànyè

midnight

bǎo

full (after eating)

包 

bāo

to wrap, bag

抱(住)

bào (zhù)

to hold, to carry

宝贝

bǎobèi

treasure, baby

保持

bǎochí

to keep

报仇

bàochóu

revenge

报答

bàodá

to repay

暴风雨

bàofēngyǔ

storm

报告

bàogào

report

保护

bǎohù

to protect

宝石

bǎoshí

gem

宝塔

bǎotǎ

pagoda

包围

bāowéi

to encircle

抱怨

bàoyuàn

to complain, complaint

豹子

bàozi

leopard

包子

bāozi

steamed bun

宝座

bǎozuò

throne

把手

bǎshǒu

handle

耙子

bàzi

rake

bèi

times

bèi

back, to carry on back

bèi

(passive particle)

běi

north

杯(子)

bēi (zi)

cup

被迫

bèi pò

to be forced

背心

bèixīn

vest

被子

bèizi

quilt

bèn

stupid, a fool

běn

(measure word for books)

本(来)

běn (lái)

originally

arm

compared to, than

pen

to force, to close in

避(开)

bì (kāi)

to avoid

闭(上)

bì (shàng)

to shut, to close up

闭嘴

bì zuǐ

shut up

biàn

to change

biàn

times

biān

side

biān

to whip

变出

biàn chū

to create, to generate

变回

biàn huí

to change back

变为

biàn wéi

becomes

变成

biànchéng

to become

变化

biànhuà

change

边界

biānjiè

boundary

表示

biǎoshì

to indicate

表演

biǎoyǎn

performance

婊子 

biǎozi

bitch 

bié

do not, other

别人

biérén 

other people

比较

bǐjiào

compare, relatively

bìng

sick, illness

bīng

ice

比赛

bǐsài

game

陛下

bìxià

Your Majesty

必须

bìxū

must, have to

鼻子

bízi

nose 

cymbals

柏树

bóshù

cypress tree

脖子

bózi

neck

no, not, do not

cloth

簿

ledger book

to mend, to make up

步(子)

bù (zi)

step

不安

bù ān

disturbed

不好意思

bù hǎoyìsi

feel embarassed

不理

bù lǐ

to ignore

不停地

bù tíng de

constantly

不一会

bù yī huǐ

soon

不值钱

bù zhíqián

worthless

不错

búcuò

not bad

部分 

bùfèn

part, portion

不管怎样

bùguǎn zěnyàng

one way or another

不过

búguò

but

不见了

bújiànle

gone

不久

bùjiǔ

not long ago, soon

不了

bùliǎo

no more

不死

bùsǐ

not die (immortal)

不想

bùxiǎng

don’t want

不幸

búxìng

unfortunately

不行

bùxíng

no way, out of the question

不在乎

búzàihū

not give a damn about

to wipe

cái

only

cài

dish

cǎi

to step on, to stomp on

cāi

guess

彩(色)

cǎi (sè)

color

才会

cái huì

will only

财富

cáifù

wealth

彩虹

cǎihóng

rainbow

才能

cáinéng

can only, ability, talent

猜拳

cāiquán

guess fist (a game)

cáng

to hide

苍蝇

cāngyíng

a fly

参加

cānjiā

to participate, to join

残忍

cánrěn

cruel

蚕丝

cánsī

silk

cǎo

grass, straw

草地

cǎodì

grassland

草木

cǎomù

vegetation

草药

cǎoyào

herb

céng

layer, (measure word for a layered object)

厕所

cèsuǒ

toilet

chá

tea

chā

fork, prong

chā

to insert

差不多

chàbùduō

almost

chán

Zen Buddhism

cháng

often

cháng

long

chǎng

(measure word for public events)

唱(歌)

chàng (gē)

to sing

长衣

cháng yī

long dress

长臂猿

chángbìyuán

gibbon

长短

chángduǎn

length

长枪

chángqiāng

spear, lance

长生不老

chángshēng bùlǎo

immortality (long life no die)

cháo

nest

chǎo

stir fry

吵醒

chǎoxǐng

wake up

茶屋

cháwū

tea house

chē

car, cart

chén

to sink 

chéng

to multiply

chèng

scales

城(市)

chéng (shì)

city

成(为)

chéng (wéi)

to become

惩罚

chéngfá

punishment

成功

chénggōng

success

成绩

chéngjì

achievement

成立

chénglì

established

承诺

chéngnuò

promise

承认

chéngrèn

recognition

成熟

chéngshú

ripe, mature

丞相

chéngxiàng

prime minister

称赞

chēngzàn

to praise

臣民

chénmín

subject of a feudal ruler

衬衫

chènshān

shirt

chí

pool, pond

chǐ

Chinese foot

吃(饭)

chī (fàn)

to eat

吃完

chī wán

finish eating

翅膀

chìbǎng

wing

吃掉

chīdiào

to eat up

赤脚

chìjiǎo

barefoot

吃惊

chījīng

to be surprised

耻辱

chǐrǔ

shame

吃素

chīsù

vegetarian

chōng

to rise up, to rush, to wash out

虫(子)

chóng (zi)

insect, worm

重重

chóngchóng

heavy

chóu

hatred

chǒu

ugly

chú

to remove, to divide, to set apart

chù

location

chū

out

chuán

to pass on, to transmit

chuán

boat

喘气

chuǎn

to gasp

穿

chuān

to wear

穿(过)

chuān (guò)

to pass through

穿(上)

chuān (shàng)

to put on

chuáng

bed

窗(户)

chuāng (hù)

window

窗帘

chuānglián

curtain

船工

chuángōng

boatman

创造

chuàngzào

to create

穿山甲

chuānshānjiǎ

pangolin

穿越

chuānyuè

to traverse

穿着

chuānzhe

wear

出城

chūchéng

out of town

厨房

chúfáng

kitchen

除非

chúfēi

unless

chuí

hammer

chuī

to blow

chún

lip

纯(洁)

chún (jié)

pure

春(天)

chūn (tiān)

spring

畜生

chùsheng

brute

出生

chūshēng

born

厨师

chúshī

chef, cook

出现

chūxiàn

to appear

porcelain

female

to stab

next in a sequence, (measure word for time)

刺耳

cì’ěr

harsh sound

伺候

cìhòu

to wait on

cóng

from

从来没有

cónglái méiyǒu

there has never been

聪明

cōngmíng

clever

聪明多了

cōngming duōle

smart enough

(measure word for cluster)

broad, thick

粗鲁

cūlǔ

rude

cùn

Chinese inch

村(庄)

cūn (zhuāng)

village

村子

cūnzi

village

cuò

wrong, mistaken

错误

cuòwù

mistake

big

to hit, to play

大多数

dà duōshù

most

打翻

dǎ fān

to knock over

大喊

dà hǎn

to shout

打坏

dǎ huài

to hit badly, to bash

大叫

dà jiào

to shout

打碎

dǎ suì

to smash

打退

dǎ tuì

to beat back

打败

dǎbài

defeat

大臣

dàchén

minister

大地

dàdì

the earth

大殿

dàdiàn

main hall

打斗

dǎdòu

fight

打滚

dǎgǔn

roll around

大海

dàhǎi

sea

大黄

dàhuáng

rhubarb

大会

dàhuì

general assembly

dài

to carry, to lead, to bring

dài

to wear

带(子)

dài (zi)

band, belt, ribbon

袋(子)

dài (zi)

bag

代价

dàijià

cost

带路

dàilù

to lead the way

代替

dàitì

to replace

带子

dàizi

tape

大家

dàjiā

everyone

大将

dàjiàng

general, high ranking officer

打开

dǎkāi

to turn on, to open

打猎

dǎliè

hunt

大门

dàmén

entrance, gate

dàn

egg

dān

pill or tablet

但(是)

dàn (shì)

but, however

胆小

dǎn xiǎo

timid

丹药

dān yào

elixir

dàn 

picul (a traditional weight measure)

dāng

when

裆(部)

dāng (bù)

crotch

挡(住)

dǎng (zhù)

to block

荡妇

dàng fù

slut

蛋糕

dàngāo

cake

当然

dāngrán

of course

丹砂

dānshā

cinnabar

担心

dānxīn

to worry, beware

dào

to pour 

dào

to arrive, towards

dào

(measure word for lines, orders)

dào

path, way, Dao, to say

dǎo

to fall

dāo

knife

道教

dàojiào

Daoism

倒流

dàoliú

backflow

道人

dàoren

Daoist

道士

dàoshì

Daoist priest

稻田

dàotián

paddy

道谢

dàoxiè

to thank

大人

dàrén

address adult male respectfully

打扫

dǎsǎo

to sweep, to clean

大声

dàshēng

loud

大师

dàshī

grandmaster

打算

dǎsuàn

intend

大王

dàwáng

king

大仙

dàxiān

high immortal

大小

dàxiǎo

size

打转

dǎzhuàn

spin around

de

(adverbial particle)

de

of

(particle showing degree or possibility)

得到

dédào

to get

的话

dehuà

if

děng

to wait

灯(光)

dēng (guāng)

light

凳(子)

dèng (zi)

bench, stool

灯笼

dēnglóng

lantern

flute

land, ground, earth

emperor

(prefix before a number)

low

(measure word for droplet)

底(部)

dǐ (bù)

bottom

低级

dī jí

low-level

殿

diàn

hall

diǎn

point, hour

点(点)头

diǎn (diǎn) tóu

to nod

典礼

diǎnlǐ

ceremony

殿下

diànxià

Your Highness

店主

diànzhǔ

innkeeper, shopkeeper

垫子

diànzi

mat

diào

to hang

diào

to fall, to drop, to lose

钓(鱼)

diào (yú)

to fish

貂鼠

diāo shǔ

mink

雕刻

diāokè

to carve

雕像

diāoxiàng

statue

弟弟

dìdi

younger brother 

地方

dìfāng

local, place

帝国

dìguó

empire

地窖

dìjiào

cellar

地面

dìmiàn

ground

dǐng

top, to withstand

地球

dìqiú

earth

敌人

dírén

enemy

地上

dìshàng

on the ground

低头

dītóu

head bowed

diū

to throw

地下

dìxià

underground

地狱

dìyù

hell, underworld

dòng

freeze

dòng

to move

dòng

(measure word for buildings, houses)

dòng

cave, hole

dǒng

to understand

dōng

east

冬(天)

dōng (tiān)

winter

东南西北

dōngnánxīběi

south, east, north, west (all directions)

动物

dòngwù

animal

东西

dōngxi

thing

动心

dòngxīn

to tempt

dòu

to fight

dǒu

to shake

dōu

all

豆腐

dòufu

tofu

斗篷

dǒupéng

cloak

豆沙 

dòushā

bean paste

斗士

dòushì

fighter

to read

bet

毒(药)

dú (yào)

poison

毒刺 

dú cì

stinger, thorn

duàn

broken

duàn

(measure word for sections)

duǎn

short

锻炼

duànliàn

to exercise 

渡船 

dùchuán

ferry

duì

correct, towards someone

duī

heap, (measure word for piles, problems, clothing, …)

对骂

duì mà

to scold each other

对战

duì zhàn

play against

对…来说

duì…lái shuō

to or for someone

对不起

duìbùqǐ

I am sorry

对待

duìdài

to treat someone

对面

duìmiàn

opposite

对着

duìzhe

toward

dùn

(measure word for non-repeating actions)

duǒ

(measure word for flowers and clouds)

duǒ

to hide

duō

many

多长

duō cháng

how long?

躲开

duǒ kāi

avoid

多大

duōdà

how big

多久

duōjiǔ

how long

多么

duōme

how

多少

duōshǎo

how many

肚脐

dùqí

navel

读书人

dúshūrén

student, scholar 

肚子

dùzi

belly, abdomen

é

goose

è

evil

饿

è

hungry

额(头)

é (tóu)

forehead

恶魔

èmó

evil demon

èr

two

耳(朵)

ěr (duo)

ear

而是

ér shì

instead

而且

érqiě

and

儿子

érzi

son

hair

law

发(出)

fā (chū)

to send out

发抖

fādǒu

to tremble, to shiver

法官

fǎguān

judge

发光

fāguāng

to glow

法令

fǎlìng

decree

fàn

to commit, to violate

fàn

cooked rice, a meal

fǎn

to return

fān

to turn

翻动

fāndòng

to flip

反对

fǎnduì

oppose

犯法

fànfǎ

criminal

fáng

room

fàng

to put, to let out

方(向)

fāng (xiàng)

direction

房(子)

fang (zi)

house

房顶

fáng dǐng

roof

放进

fàng jìn

to put in

方法

fāngfǎ

method

放过

fàngguò

let go

房间

fángjiān

room

方面

fāngmiàn

aspect, side

放弃

fàngqì

to give up, surrender

放晴

fàngqíng

to clear up

放松

fàngsōng

to relax

饭馆

fànguǎn

restaurant

放下

fàngxià

to lay down

放心

fàngxīn

rest assured

方丈

fāngzhàng

abbot

繁荣

fánróng

prosperous

饭碗

fànwǎn

rice bowl

饭桌

fànzhuō

dining table

发烧

fāshāo

fever

发生

fāshēng

to occur

法事

fǎshì

memorial service

发送

fāsòng

send

发现

fāxiàn

to find out

fēi

to fly

非常

fēicháng

very much

狒狒

fèifèi

baboon

飞快

fēikuài

fast

飞行

fēixíng

flying

妃子

fēizi

concubine

fèn

(measure word for documents, meals, jobs)

fěn

powder, pink

fēn

to share, to divide

分(钟)

fēn (zhōng)

minute

分心

fēn xīn

distracted

分成

fēnchéng

divided into

féng

to sew

fēng

(measure word for letters, mail)

fēng

peak

fēng

maple

fēng

crazy

fēng

wind

风化 

fēnghuà

weathered

凤凰

fènghuáng

phoenix

丰收

fēngshōu

bumper harvest

粉红(色)

fěnhóng (sè)

pink

分开

fēnkāi

separate

分离

fēnlí

separate

坟墓

fénmù

grave

愤怒

fènnù

anger

分钟

fēnzhōng

minute

Buddha, buddhist

佛语

fó yǔ

“Buddha’s verse,” the Heart Sutra

佛法

fófǎ

Buddha’s teachings

佛教

fójiào

Buddhism

佛教徒

fójiào tú

Buddhist

佛祖

fózǔ

Buddhist teacher

monk

width

to pay

(measure word for pair of complementary objects)

skin

父(亲)

fù (qīn)

father

妇(人)

fù (rén)

lady, madam

夫(人)

fū (rén)

lady, madam

附近

fùjìn

nearby

腐烂

fǔlàn

to rot, to decay

驸马

fùmǎ

emperor’s son-in-law

父母

fùmǔ

parents

斧头

fǔtóu

ax

负责

fùzé

be responsible for

gāi

ought to

改(变)

gǎi (biàn)

to change

盖(子)

gài (zi)

cover

改名

gǎimíng

renamed

该死(的)

gāisǐ de

damn

gǎn

to dare

gǎn

to chase away

gān

dry

gān

sweet

感(到)

gǎn (dào)

to feel

杆(子)

gān (zi)

rod, pole

感动

gǎndòng

moving

刚(才)

gāng (cái)

just, just a moment ago

钢(铁)

gāng (tiě)

steel

刚到

gāng dào

just arrived

尴尬

gāngà

embarrassed

刚刚

gānggāng

just

干旱

gānhàn

drought

干净

gānjìng

clean

感觉

gǎnjué

to feel

擀面杖

gǎnmiànzhàng

rolling pin

感悟

gǎnwù

to realize

感谢

gǎnxiè

to thank

gào

to sue

gāo

cake

gāo

tall, high

告诉

gàosù

to tell

高兴

gāoxìng

happy

(measure word, generic)

song

哥哥

gēge

elder brother

gěi

to give

gēn

(measure word for long thin things)

gēn

root

跟(着)

gēn (zhe)

with, to follow

gēng

even, watch (2-hour period)

更(多)

gèng (duō)

more

更好

gèng hǎo

better

歌声

gēshēng

singing sound

个子

gèzi

height, build (human)

宫(殿)

gong (diàn)

palace

功德

gōngdé

merit

公鸡

gōngjī

rooster

攻击

gōngjī

to attack

弓箭

gōngjiàn

bow and arrow

工匠

gōngjiàng

artisan, craftsman

拱门

gǒngmén

arch

贡品

gòngpǐn

tribute

工人

gōngrén

worker

公主

gōngzhǔ

princess

工作

gōngzuò

work, job

gǒu

dog

gōu

hook

勾引 

gōuyǐn

to seduce

ancient

(measure word for air, flows, …)

valley, grains

drum

ring or hoop

骨(头)

gǔ (tóu)

bone

谷仓

gǔ cāng

barn

guà

to hang, to call

guā

melon

寡不敌众 

guǎ bù dí zhòng

few cannot win over many

寡妇

guǎfù

widow

guài

to blame

怪物

guàiwù

monster

拐杖

guǎizhàng

staff, crutch

guān

to turn off, to close, to lock up

棺材

guāncai

coffin

guāng

light

光滑

guānghuá

smooth

光环

guānghuán

halo

光着

guāngzhe

bare

关节炎

guānjié yán

arthritis

关紧

guānjǐn

to close

关系

guānxì

relationship

关心

guānxīn

concern

关于

guānyú

about 

官员

guānyuán

official

罐子

guànzi

jar

孤独

gūdú

lonely

guì

cypress

guì

expensive

guì

to kneel

guī

turtle

鬼(怪)

guǐ (guài)

ghost

轨迹

guǐjī

trajectory, path

归顺

guīshùn

to submit

规则

guīzé

to rule

贵重

guìzhòng

precious

刽子手

guìzishǒu

executioner

鼓励

gǔlì

encourage

gǔn

to roll  

guò

to pass, (after verb to indicate past tense)

国(家)

guó (jiā)

country

果(子)

guǒ (zi)

fruit

锅 (子)

guō (zi)

pot

过一会儿

guò yīhuǐ’er

after a while

过来

guòlái

to come 

过去

guòqù

past, to pass by

过时

guòshí 

unfashionable

国土

guótǔ

land

国王

guówáng

king

过夜

guòyè

to stay overnight

故事

gùshì

story

ha!

hái

still, also

hǎi

ocean, sea

还有

hái yǒu

and also

海龟

hǎiguī

sea turtle

害怕

hàipà

fear, scared

还是

háishì

still is

孩子

háizi

child

hàn

sweat

喊(叫)

hǎn (jiào)

to call, to shout

háng

row, line, element

hǎo

good, very

好吧

hǎo ba

ok

好吃

hào chī

delicious

好了

hǎo le

all right

好多

hǎoduō

many

好感

hǎogǎn

good impression

好久

hǎojiǔ

long time

好看

hǎokàn

good looking

好奇 (心)

hàoqí (xīn)

curiosity

好玩

hǎowán

fun

好像

hǎoxiàng

to like

好心

hǎoxīn

kind

to combine, to join

and, with

pit 

crane

to drink

河(流)

hé (liú)

river

盒(子)

hé (zi)

box

河岸

hé’àn

river bank

hēi

hey!

黑色

hēi (sè)

black

黑暗

hēi’àn

dark

黑夜

hēiyè

night

hěn

very

héng

horizontal

和平

hépíng

peace

和尚

héshang

monk

核桃

hétáo

walnut

和谐

héxié

harmonious

红(色)

hóng (sè)

red

烘培

hōng péi

to bake

洪流

hóngliú

torrent

洪水

hóngshuǐ

flood

hòu

thick

hòu

after, back, behind

猴(子)

hóu (zi)

monkey

后代

hòudài

offspring

后来

hòulái

later

后面

hòumiàn

behind

pot

lake

tiger

狐(狸)

hú (lí)

fox

划 

huá

to row

huá

slip

huà

to melt

huà

to paint, painting

huà

word, speak

花(朵)

huā (duǒ)

flowers

划掉

huà diào

to cross out

花瓣

huābàn

petal

花苞

huābāo

bud

huài

bad, broken

怀孕

huáiyùn

pregnant

画家

huàjiā

painter

滑落

huáluò

slide

huán

ring

huán

to return

huàn

to exchange

换成

huàn chéng

instead of

还给

huán gěi

to give back

huǎng

lie

黄(色)

huáng (sè)

yellow

黄铜

huáng tóng

brass

皇帝

huángdì

emperor

晃动

huàngdòng

to shake, to sway

皇上

huángshàng

emperor

荒野

huāngyě

wilderness

欢迎

huānyíng

welcome

花瓶

huāpíng

vase

花色

huāsè

colorful

画像

huàxiàng

portrait

花香

huāxiāng

floral scent

花园

huāyuán

garden

护城河

hùchénghé

moat

蝴蝶

húdié

butterfly

huí

to return

huì

will, to be able to

huī

gray, dust, ash

挥(动)

huī (dòng)

to swat, to wave

毁(坏)

huǐ (huài)

to smash, to destroy

毁掉

huǐ diào

to destroy

回答

huídá

to reply

恢复

huīfù

to recover

回来

huílái

to come back

回去

huíqù

to go back

回声

huíshēng

echo

回头

huítóu

look back

灰土

huītǔ

dust cloud

葫芦

húlu

gourd

混沌

hùndùn

chaos

混合

hùnhé

mix together

婚礼 

hūnlǐ

wedding

huǒ

fire

活(着)

huó (zhe)

alive

或(者)

huò (zhě)

or

火炬

huǒjù

torch

火盆

huǒpén

brazier

火焰

huǒyàn

flame

胡说 

húshuō

to babble, nonsense

猢狲

húsūn

ape

呼吸

hūxī

to breathe

互相

hùxiāng

each other

胡子

húzi

beard, moustache

extremely, pole

to tie

several

halberd

to hit

chicken

记(住)

jì (zhù)

to remember

祭品

jì pǐn

sacrifice

集市

jí shì

marketplace

击退

jī tuì

to repel

击中

jī zhòng

to hit a target

jiǎ

fake

jiā

plus, to add

jiā

family, home

家具

jiājù

furniture

jiàn

(measure word for clothing, matters)

jiàn

sword

jiàn

to build

jiàn

arrow

jiān

pointed, tip

jiān

shoulder

jiān

(measure word for room)

见(面)

jiàn (miàn)

to see, to meet

贱人

jiàn rén

slut

检查

jiǎnchá

to inspect, examination

坚持

jiānchí

to insist

简单

jiǎndān

simple

jiàng

sauce

jiǎng

to speak

jiāng

shall

讲课

jiǎngkè

lecture

缰绳

jiāngshéng

reins

酱油

jiàngyóu

soy sauce

健康

jiànkāng

healthy

监狱

jiānyù

prison

jiào

to call, to yell

jiǎo

foot

jiǎo

corner, horn

教(会)

jiāo (huì)

to teach

脚指

jiǎo zhǐ

toe

交叉

jiāochā

to cross

交合

jiāohé

to mate

角落

jiǎoluò

corner

叫醒

jiàoxǐng

to wake up

轿子

jiàozi

sedan chair

饺子

jiǎozi

dumpling

叫做

jiàozuò

called

价钱 

jiàqián

price

家人

jiārén

family, family members

加入

jiārù

to join in

家庭

jiātíng

family, family members

价值

jiàzhí

value

假装

jiǎzhuāng

to pretend

级别

jíbié

level or rank

继承

jìchéng

to inherit

jiè

to borrow, to lend

jiē

to meet

街(道)

jiē (dào)

street

接(过)

jiē (guò)

to take

节(日)

jié (rì)

festival (day)

接(住)

jiē (zhù)

to catch

芥菜

jiècài

mustard

接管

jiēguǎn

take over

结婚

jiéhūn

to marry

姐姐

jiějie

older sister

接近

jiējìn

close to

解决

jiějué

to solve, settle, resolve

姐妹

jiěmèi

sisters

节气

jiéqì

solar term

解散

jiěsàn

disband

介绍

jièshào

introduction

解释

jiěshì

to explain

接受

jiēshòu

to accept

结束

jiéshù

end, finish

接着

jiēzhe

and then

几乎

jīhū

almost

计划

jìhuà

plan

机会

jīhuì

opportunity

季节

jìjié

season

极了

jíle

extremely

jìn

to forbid

jìn

close

jìn

to advance, to enter

jǐn

tight, close

jīn

this, these

jīn

cattie (measure of weight)

jīn

tendon

金(色)

jīn (sè)

golden

金(子)

jīn (zi)

gold

金箍棒

jīn gū bàng

golden hoop rod

筋斗

jīndǒu

somersault

jìng

quiet

jǐng

well

jǐng

neck

jīng

scripture, holy book

精(神)

jīng (shén)

spirit

镜(子)

jìng (zi)

mirror

经常

jīngcháng

often

警告

jǐnggào

to warn

经过

jīngguò

after, through

荆棘

jīngjí

brambles, thorns

敬酒

jìngjiǔ

to toast

经历

jīnglì

experience

经理

jīnglǐ

manager

镜子

jìngzi

mirror

静坐

jìngzuò

to sit still, to meditate

进来

jìnlái

to come in

今年

jīnnián

this year

进去

jìnqù

to go in

谨慎

jǐnshèn

cautious

金星

jīnxīng

Venus

金鱼

jīnyú

goldfish

紧张

jǐnzhāng

nervous, tension

激情 

jīqíng

passion

肌肉

jīròu

muscle

即使

jíshǐ

even though

技术

jìshù

skill, ability

祭祀

jìsì

sacrifice

jiù

just, right now

jiù

to save, to rescue

jiù

old

jiǔ

long

jiǔ

nine

jiǔ

wine, liquor

就会

jiù huì

will be

就像

jiù xiàng

just like

就要

jiù yào

about to, going to

就这样

jiù zhèyàng

that’s it, in this way

酒店

jiǔdiàn

hotel, inn

舅舅

jiùjiu

maternal uncle

就是

jiùshì

just is

吉祥

jíxiáng

auspicious

继续

jìxù

to carry on

纪元

jìyuán

era, epoch

(measure word for word, sentence)

巨(大)

jù (dà)

huge

举(起)

jǔ (qǐ)

to lift

句(子)

jù (zi)

word, sentence

juǎn

to roll

卷起

juǎn qǐ

to roll up

jué

to chew

觉得

juédé

to feel

决定

juédìng

to decide

绝望

juéwàng

despair, hopelessness

觉悟

juéwù

enlightenment

鞠躬

jūgōng

to bow down

拒绝

jùjué

to refuse

咀嚼

jǔjué

to chew

军队

jūnduì

army

君子

jūnzǐ

gentleman

举行

jǔxíng

to hold

咖啡色

kāfēisè

brown

kāi

open

开道

kāidào

clear the way

开始

kāishǐ

to begin

开锁

kāisuǒ

unlock

开玩笑

kāiwánxiào

to make a joke

开心

kāixīn

happy

kàn

to look

kǎn

to cut

看不到

kàn bú dào

look but can’t see

看不见

kàn bújiàn

look but can’t see

看成

kàn chéng

regarded as

砍掉

kǎn diào

to cut off

看看

kàn kàn

have a look

看起来

kàn qǐlái

it looks like

看上去

kàn shàngqù

it looks like

看护

kānhù

to care for

看见

kànjiàn

to see

kǎo

to bake

考试

kǎoshì

examination

考验

kǎoyàn

trial, ordeal

to carve

thirst

(measure word for trees, vegetables, some fruits)

(measure word for small objects)

可爱

kě’ài

lovely, cute

刻板 

kèbǎn

rigid, inflexible

克服

kèfú

to overcome

可怜

kělián

pathetic

kěn

to agree to do something

可能

kěnéng

maybe

可怕

kěpà

frightening, terrible

客人

kèrén

guest

可是

kěshì

but

磕头

kētóu

to kowtow

可以

kěyǐ

can

空(气)

kōng (qì)

air, void, emptiness

空地

kòngdì

clearing

孔雀

kǒngquè

peacock

空手

kōngshǒu

empty-handed

控制

kòngzhì

control

空中

kōngzhōng

in the air

kǒu

mouth, (measure word for people in villages, families)

口水

kǒushuǐ

saliva

叩头

kòutóu

to kowtow

to cry

库(房)

kù (fáng)

warehouse

哭喊

kū hǎn

to cry loudly

kuài

(measure word for chunks, pieces)

kuài

fast

快点

kuài diǎn

hurry up

快乐

kuàilè

happy

快要

kuàiyào

about to

筷子

kuàizi

chopsticks

kuān

width

盔甲

kuījiǎ

armor

苦力

kǔlì

coolie, unskilled laborer

骷髅

kūlóu

skeleton

kùn

to trap

捆(住)

kǔn (zhù)

bundle, to tie up

困惑

kùnhuò

confused

困难

kùnnán

difficulty

spicy

to pull

lái

to come

来说

lái shuō

as for (someone), as far as

来回

láihuí

around, back and forth

来自

láizì

from

喇嘛

lǎma

lama

蓝(色)

lán (sè)

blue

láng

wolf

làng

wave

栏杆

lángān

railing

篮子

lánzi

basket

lǎo

old

老君

lǎo jūn

old man

老板

lǎobǎn

boss

老夫

lǎofū

old man

老虎

lǎohǔ

tiger

老话

lǎohuà

old saying

老年

lǎonián

elderly

老师

lǎoshī

teacher

老爷

lǎoyé

master

蜡烛

làzhú

candle

le

(indicates completion)

lèi

tears

lèi

tired

雷(声)

léi (shēng)

thunder

雷雨

léi (yǔ)

thunderstorm

雷电

léidiàn

thunder and lightning

lěng

cold

冷静

lěngjìng

calm

away from, to leave

force

to stand

(measure word for small grains)

lǐ 

a Chinese mile (500 meters)

里(面)

li (miàn)

inside

liǎ, liǎn 

both

lián

even, to connect

liàn

chain

liǎn

face

莲(花)

lián (huā)

lotus

连在一起

lián zài yìqǐ

connected together

炼丹(术)

liàndān (shù)

alchemy

liáng

cool

liáng

beam, rafter

liàng

bright

liàng

(measure word for vehicles)

liǎng

two, Chinese ounce

两手空空

liǎng shǒu kōngkōng

empty-handed

踉跄

liàngqiàng

staggering

联盟

liánméng

alliance

练习

liànxí

to exercise 

了解

liǎojiě

to understand

裂缝

lièfèng

crack

厉害

lìhài

amazing, powerful

离婚

líhūn

divorce

离开

líkāi

to leave

力量

lìliàng

strength

礼貌

lǐmào

polite

黎明

límíng

dawn

lín

scale of a fish or lizard

líng

small bell

líng

zero

另(外)

lìng (wài)

other, another, in addition

另一方面

lìng yī fāngmiàn

on the other hand

灵魂

línghún

soul

另外

lìngwài

other, another, in addition

邻居

línjū

neighbor

liú

to flow 

liù

six

留(下)

liú (xià)

to keep, to leave behind, to stay

留住

liú zhù

to keep  

流出

liúchū

to pour out

柳树

liǔshù

willow

流通

liútōng

circulation

礼物

lǐwù

gift

利益

lìyì

interest

礼仪

lǐyí

etiquette

李子

lǐzi

plum

lóng

dragon

笼子

lóngzi

cage

lóu

building, floor of a building

road

to reveal, to expose, dew

鹿

deer

(measure word for light, hair, threads)

绿(色)

lǜ (sè)

green

luàn

chaotic, messy, confused

lún

wheel

luó

gong

罗汉

luóhàn

arhat, an advanced teacher

旅途

lǚtú

journey

ma

(indicates a question)

麻   

numb

to scold

horse

麻烦

máfan

trouble

mái

to bury

mài

to sell

mǎi

to buy

脉搏

màibó

pulse

妈妈

māma

mother

màn

slow

màn

to overflow

mǎn

full

máng

busy

满意

mǎnyì

satisfaction

máo

spear

māo

cat

毛(发)

máo (fà)

hair

帽(子)

mào (zi)

hat

毛笔

máobǐ

writing brush

冒险

màoxiǎn

to venture

马上

mǎshàng

immediately

马桶

mǎtǒng

toilet, chamber pot

méi

no, not have

měi

each, every

美(丽)

měi (lì)

handsome, beautiful

眉(毛)

méi (mao)

eyebrow

没问题

méi wèntí

it’s ok, no problem

没关系

méiguānxì

it doesn’t matter

美好

měihǎo

nice, happy

媒人

méirén

matchmaker

没事

méishì

nothing, no problem

没有

méiyǒu

no, not have

men

(indicates plural)

mén

door, gate

mèng

dream

门口

ménkǒu

doorway

confusion

rice, meter

miàn

side, surface, noodles, (measure word for flat things)

面对面

miànduìmiàn

face to face

免费 

miǎnfèi

give for free 

面筋

miànjīn

gluten

面具

miànjù

mask

面前

miànqián

in front

勉强

miǎnqiáng

reluctantly

面条

miàntiáo

noodles

miào

temple

秒(钟)

miǎo (zhōng)

seconds

miè

to extinguish

米饭

mǐfàn

cooked rice

蜜蜂 

mìfēng

bee

猕猴

míhóu

macaque

秘密

mìmi

secret

míng

(measure word for people)

mìng

life

明(亮)

míng (liàng)

bright

名(字)

míng (zì)

first name, name, (measure word for an occupation or profession)

明白

míngbái

to understand, clear

命令

mìnglìng

command

明日

míngrì

tomorrow

明天

míngtiān

tomorrow

命运

mìngyùn

destiny

民间

mínjiān

folk

to grind

ink

to wipe, to rub

魔(法)

mó (fǎ)

magic

魔(力)

mó (lì)

magic

蘑菇

mógū

mushroom

魔鬼

móguǐ

demon

磨砺

mólì

to sharpen

陌生

mòshēng

strange

魔术师

móshù shī

magician

female (animal)

木(头)

mù (tou)

wood

木板

mùbǎn

plank, board

目标

mùbiāo

aims

母亲

mǔqīn

mother

木鱼

mùyú

wooden fish

拇指

mǔzhǐ

thumb

ń, en, èn

well, um

to take

that

which

哪(儿)

nǎ (‘er)

where?

拿开

ná kāi

to take away

拿起(来)

ná qǐ (lái)

to pick up

那时

nà shí

at that time

那是

nà shì

that is

拿下

ná xià

remove, capture

拿走

ná zǒu

take away

那儿

nà’er

there

nǎi

milk

奶奶

nǎinai

grandmother

耐心

nàixīn

patience

那里

nàlǐ

there

哪里

nǎlǐ

where

那么

nàme

so then

nán

south

nán

male

nán

difficult, rare

难闻

nán wén

unpleasant smell

南瓜

nánguā

pumpkin

难过

nánguò

to be sad or sorry

男孩

nánhái

boy

难看

nánkàn

ugly

脑(子)

nǎo (zi)

brain

那些

nàxiē

those ones

那样

nàyàng

that way

ne

(indicates question)

néng

can

能够

nénggòu

able to, capable of

能力

nénglì

ability

能量

néngliàng

energy

mud

you

你好

nǐ hǎo

hello

nián

year

niàn

to recite

粘稠

niánchóu

sticky

念佛

niànfó

to practice Buddhism

年纪

niánjì

age

念经

niànjīng

chanting

年龄

niánlíng

age

年轻

niánqīng

young

尿

niào

urine

niǎo

bird

尼姑

nígū

nun

nín

you (respectful)

niú

cow, bull

nòng

to do, to make

弄清

nòng qīng

figure out

农夫

nóngfū

farmer

农田

nóngtián

farmland

female

nuǎn

warm

女儿

nǚ’ér

daughter

女孩

nǚhái

girl

奴隶

núlì

slave

努力

nǔlì

work hard

女仆

nǚpū

maid

女婿

nǚxù

son in law

ó, ò

oh?, oh!

呕吐

ǒutù

to vomit

to climb

afraid

拍(打)

pāi (dǎ)

to tap, to slap

牌(子)

pái (zi)

sign

pán

plate, tray, to coil, to twist

pàng

fat

旁(边)

páng (biān)

beside

螃蟹

pángxiè

crab

盘腿

pántuǐ

cross-legged

pǎo

to run

泡茶

pào chá

make tea

咆哮

páoxiāo

to roar

怕生

pàshēng

shy

pèi

worthy

pén

pot

pèng

to touch

棚屋

péng wū

hut, shack

朋友

péngyǒu

friend

喷嚏

pēntì

sneeze

leather, skin

fart

(measure word for horses, cloth)

piàn

(measure word for flat objects)

骗(术)

piàn (shù)

to trick, to cheat

飘(动)

piāo (dòng)

to flutter

漂(走)

piāo (zǒu)

to drift away

漂亮

piàoliang

beautiful

皮肤

pífū

human skin

屁股

pìgu

butt, rear end

píng

flat

瓶(子)

píng (zi)

bottle

屏风

píngfēng

screen

平衡

pínghéng

balance

平台

píngtái

platform

婆婆 

pópo

grandmother, mother-in-law

瀑布

pùbù

waterfall

仆人

púrén

servant

菩萨

púsà

bodhisattva, buddha

葡萄酒

pútáojiǔ

wine

普通

pǔtōng

ordinary

chess

to ride

gas, air, breath

from, up

seven

lacquered, paint

qián

in front, before, side

qián

money

qiàn

to owe

qiān

thousand

qiān

to lead

签(署)

qiān (shǔ)

to sign

前几天

qián jǐ tiān

some days ago

虔诚

qiánchéng

piety

qiáng

wall

强(大)

qiáng (dà)

strong, powerful

强盗

qiángdào

bandit

墙角

qiángjiǎo

corner

强硬

qiángyìng

tough, strong

千里之外

qiānlǐ zhī wài

a long distance away

前面

qiánmiàn

in front 

前往

qiánwǎng

go to

钳子

qiánzi

claw of a non-mammal; pliers

qiáo

bridge

敲(击)

qiāo (jī)

to knock, to strike

敲打

qiāodǎ

to beat up

悄悄

qiāoqiāo

quietly

起床

qǐchuáng

to get out of bed

祈祷

qídǎo

prayer

qiē

to cut

切断

qiēduàn

cut off

气氛

qìfēn

atmosphere

旗杆

qígān

flagpole

奇怪

qíguài

strange

器官

qìguān

organ (of body)

起来

qǐlái

(after verb, indicates start of an action)

亲爱(的)

qīn’ài (de)

dear

qǐng

please

qīng

lightly

清(楚)

qīng (chǔ)

clear

情况

qíngkuàng

situation

请求

qǐngqiú

request

轻声

qīngshēng

speak softly

青蛙

qīngwā

frog 

请问

qǐngwèn

excuse me

清洗

qīngxǐ

to cleanse

亲戚

qīnqi

relative

qióng

poverty

气泡

qìpào

bubble

起身

qǐshēn

get up

其实

qíshí

in fact

其他

qítā

other

qiú

to beg

qiú

ball

秋(天)

qiū (tiān)

autumn

囚犯

qiúfàn

prisoner

秋水

qiūshuǐ

autumn waters (a girl’s beautiful eyes)

其中

qízhōng

among them

旗子

qízi

flag

妻子

qīzi

wife

to go

to take

quán

complete

quān

circle, to lock up

拳(头)

quán (tóu)

fist

全部

quánbù

all, entire

全力

quánlì

power, all out

取出

qǔchū

take out

去掉

qùdiào

remove, get rid of

确保

quèbǎo

to make sure

qún

group, (measure word for group)

裙(子)

qún (zi)

kilt, skirt

去年

qùnián

last year

ràng

to let, to cause

然后

ránhòu

then

燃烧

ránshāo

burning

heat

热爱

rè ài

to adore

rén

person, people

rèn

to know, to recognize

忍(受)

rěn (shòu)

to endure, to tolerate

认出

rèn chū

to recognize

仁慈

réncí

kindness

rēng

to throw

仍然

réngrán

still, yet

任何

rènhé

any

人间

rénjiān

human world

人群

rénqún

crowd

人参

rénshēn

ginseng

认识

rènshí

to understand

认为

rènwéi

to believe

认真

rènzhēn

serious

人质

rénzhì

hostage

日(子)

rì (zi)

day, days of life

容易

róngyì

easy

荣誉

róngyù

honor

ròu

meat, flesh

to enter, into

ruǎn

soft

如果

rúguǒ

if

thirty 

sàn

scattered

sǎn

umbrella

sān

three

散步

sànbù

take a walk

散发

sànfà

to radiate, to exude

嫂嫂

sǎosao

sister-in-law (older brother’s wife)

扫帚

sàozhǒu

broom

僧(人)

sēng (rén)

monk

森林

sēnlín

forest

shā

to kill

shā

sand

沙尘暴

shāchénbào

sandstorm

shàn

(measure word for windows, doors)

shān

mountain

扇(子)

shàn (zi)

fan

山脚下

shān jiǎoxià

at the foot of the mountain

闪电

shǎndiàn

lightning

山峰

shānfēng

mountain peak

shàng

on, up

伤(害)

shāng (hài)

hurt

上行

shàng xíng

upward

上一次

shàng yí cì

last time

上床

shàngchuáng

go to bed

商店

shāngdiàn

store

上课

shàngkè

go to class

上空

shàngkōng

over the sky

上面

shàngmiàn

above

上去

shàngqù

to go up

上天

shàngtiān

god, heaven

山谷

shāngǔ

valley

伤心

shāngxīn

sad

上衣

shàngyī

blouse, jacket

sháo

spoon

shǎo

less

shāo

to burn

shé

snake

shè

to shoot, to emit

涉及

shèjí

involved

shēn

to stretch

shēn

late, deep

身(体)

shēn (tǐ)

body

神(仙)

shén (xiān)

spirit, god

身边

shēnbiān

around

shēng

to give birth, to grow out

生(活)

shēng (huó)

life

圣(人)

shèng (rén)

saint, holy sage

剩(下) 

shèng (xià)

to remain, rest of

声(音)

shēng (yīn)

sound

绳(子)

shéng (zi)

rope

生出

shēng chū

give birth to

圣父

shèng fù

holy father

圣僧

shèng sēng

holy monk, Bodhisattva

身高

shēngāo

body height

圣杯

shèngbēi

chalice

生病

shēngbìng

sick

圣经

shèngjīng

holy scripture

生命

shēngmìng

life

生气

shēngqì

anger

生日

shēngrì

birthday

生物

shēngwù

animal, creature

生意

shēngyì

business

声誉

shēngyù

reputation

生长

shēngzhǎng

to grow

身后

shēnhòu

behind

什么

shénme

what

什么样

shénme yàng

what kind of

神秘

shénmì

mysterious 

神奇

shénqí

magical

神社

shénshè

shrine

伸手

shēnshǒu

to reach out

深夜

shēnyè

late at night

呻吟

shēnyín

to moan

舌头

shétou

tongue

shí

ten

shì

city

shì

is, yes

shì

to taste, to try

shǐ

shit

湿

shī

wet

诗(歌)

shī (gē)

poetry

时(候)

shí (hòu)

time, moment, period

事(情)

shì (qing) 

thing

石(头)

shí (tou)

stone

食(物)

shí (wù)

food

誓(愿)

shì (yuàn)

vow

时常

shí cháng

often

时来时去

shí lái shí qù

come and go

失败

shībài

failure

士兵

shìbīng

soldier

师父

shīfu

master

时间

shíjiān

time, period

世界

shìjiè

world

尸体

shītǐ

dead body

侍卫

shìwèi

to guard

食指

shízhǐ

index finger

石柱

shízhù

stone pillar

柿子

shìzi

persimmon

狮子

shīzi

lion

虱子

shīzi

louse

shòu

beast

shòu

skinny

shǒu

hand

shǒu

(measure word for music, poems)

手把

shǒu bà

handle

手臂

shǒubì

arm

受到

shòudào

to receive, to suffer

首都

shǒudū

capital city

首领

shǒulǐng

chief, leader

手帕

shǒupà

handkerchief

受伤

shòushāng

injured

手势

shǒushì

gesture

守卫

shǒuwèi

to guard

手杖

shǒuzhàng

cane

手掌

shǒuzhǎng

palm

手指

shǒuzhǐ

finger

手镯

shǒuzhuó

bracelet

shù

number

shù

bundle

shǔ

to count

shǔ

mouse

shū

book

shū

to lose

树(木)

shù (mù)

tree

shuāng

a pair

shuāng

frost

蔬菜

shūcài

vegetable

舒服

shūfú

comfortable

shuí

who

shuǐ

water

睡(觉)

shuì (jiào)

to sleep

睡不着

shuì bùzháo

can’t sleep

水池

shuǐchí

pool

水果

shuǐguǒ

fruit

水牛

shuǐniú

buffalo

睡着

shuìzháo

asleep

树林

shùlín

forest

说(话)

shuō (huà)

to say

说不出话

shuō bù chū huà

speechless

说真话

shuō zhēn huà

tell the truth

说谎

shuōhuǎng

to lie

叔叔

shūshu

paternal uncle (father’s younger brother)

树枝

shùzhī

tree branch 

four

dead, to die

silk

寺(庙)

sì (miào)

temple

丝绸

sīchóu

silk cloth

四季

sìjì

seasonal, four seasons

四周

sìzhōu

all around, four directions

sōng

loose

送(给)

sòng (gěi)

to give a gift

松开

sōng kāi

to release

松树

sōngshù

pine tree

vegetable, vegetarian

算了一下

suànle yīxià

to do the math

suì

years of age

suì

to break up

碎布

suì bù

rags

隧道

suìdào

tunnel

虽然

suīrán

although

孙女

sūnnǚ

granddaughter

损失

sǔnshī

loss

孙子

sūnzi

grandson

suǒ

lock

锁链

suǒliàn

chain

所以

suǒyǐ

so, therefore

所有

suǒyǒu

all

素食

sùshí

vegetarian food

tower

he, him

she, her

it

tài

too

抬(起)

tái (qǐ)

to lift up

太监

tàijiān

eunuch

抬头

táitóu

to look up

太阳

tàiyáng

sunlight

太子

tàizǐ

prince

tán

to bounce off

tán

to talk

tān

(measure word for liquid), beach, shoal

檀香

tán xiāng

sandalwood

弹奏

tán zòu

to play

táng

(measure word for classes)

táng

sugar

tǎng

to lie down

tāng

soup

糖果

tángguǒ

candy

谈话

tánhuà

conversation

tào

set, sleeve

桃(子)

táo (zi)

peach

逃(走)

táo (zǒu)

to escape

逃跑

táopǎo

to run away

淘气

táoqì

naughty

特别

tèbié

special

téng

pain

藤蔓

téngwàn

vine

hoof

to shave

to kick

tián

sweet

tiǎn

to lick

tiān

day, sky

天法

tiān fǎ

heaven’s law

天哪

tiān nǎ

oh my goodness

天边

tiānbiān

horizon

天地

tiāndì

heaven and earth

天鹅

tiān’é

swan

天宫

tiāngōng

palace of heaven

天国

tiānguó

heaven

天空

tiānkōng

sky

天气

tiānqì

weather

天上

tiānshàng

heaven, on the sky

天堂

tiāntáng

heaven

天下

tiānxià

under heaven

tiáo

(measure word for narrow, flexible things)

tiào

to jump

跳舞

tiàowǔ

to dance

跳蚤

tiàozǎo

flea

tiě

iron

提高

tígāo

to increase, to improve

tīng

to listen

停(止)

tíng (zhǐ)

to stop

亭(子)

tíng (zi)

pavilion

听起来

tīng qǐlái

sound

听说

tīng shuō

it is said that

听见

tīngjiàn

to hear

停留

tíngliú

to stay

梯子

tīzi

ladder

tóng

same

tóng

copper

tǒng

barrel, bucket

通(过)

tōng (guò)

pass through

痛(苦)

tòng (kǔ)

pain, suffering

通向

tōng xiàng

lead to

通关文书

tōngguān wénshū

travel rescript

同时

tóngshí

in the meantime

通行证

tōngxíngzhèng

pass (authority to enter)

同意

tóngyì

to agree

统治

tǒngzhì

to rule

统治者

tǒngzhì zhě

ruler

tóu

head, (measure word for animal with big head)

tōu

to steal

头发

tóufà

hair

头骨

tóugǔ

skull

头盔

tóukuī

helmet

头脑

tóunǎo

mind

to spit out

dirt, earth

兔(子)

tù (zi)

rabbit

tuán

(measure word for lump, ball, mass)

徒弟

túdì

apprentice

土地

tǔdì

land

退

tuì

retreat

tuǐ

leg

tuī

to push

推开

tuī kāi

to push away

推倒

tuīdǎo

to knock down

秃鹫

tūjiù

vulture

tūn

to swallow

tuō

to drag

脱(下)

tuō (xià)

to take off clothes

突然

tūrán

suddenly

图书馆

túshū guǎn

library

to dig

外(面)

wài (miàn)

outside

外公

wàigōng

maternal grandfather

外来

wàilái

foreign

外衣

wàiyī

coat

wán

finished

wán

to play

wàn

ten thousand

wàn

wrist

wǎn

late, night

wǎn

bowl

wān

to bend

万物

wàn wù

everything

晚些时候

wǎn xiē shíhòu

later

晚安

wǎn’ān

good night

完成

wánchéng

to complete

晚春

wǎnchūn

late spring

弯刀

wāndāo

scimitar, machete

晚饭

wǎnfàn

dinner

wáng

king

wàng

see

wǎng

to

wǎng

net, network, web

忘(记)

wàng (jì)

to forget

往前

wǎng qián

move forward

王宫

wánggōng

royal palace

王国

wángguó

kingdom

王后

wánghòu

queen

王母娘娘

wángmǔniángniáng

queen mother

王子

wángzǐ

prince

完全

wánquán

complete

晚上

wǎnshàng

evening, night

袜子

wàzi

sock

wèi

for

wèi

place, (measure word for people, polite)

wèi

to feed

尾(巴)

wěi (bā)

tail

围(住)

wéi (zhù)

to encircle, to surround

伟大

wěidà

great

味道

wèidào

taste, smell

桅杆

wéigān

mast

违抗

wéikàng

to defy

未来

wèilái

future

为了

wèile

in order to

为什么

wèishénme

why

危险

wéixiǎn

danger

委员会

wěiyuánhuì

committee

wén

to smell

wèn

to ask

wěn

to kiss

温(暖)

wēn (nuǎn)

warm

问好

wènhǎo

to say hello

温泉

wēnquán

hot spring, spa

文书

wénshū

written document

问题

wèntí

problem, question

grip

I, me

no, without

to realize, to understand

five

雾(气)

wù (qì)

fog, mist

屋(子)

wū (zi)

small house, room

五角星

wǔ jiǎo xīng

pentagram

无边

wúbiān

boundless

无耻

wúchǐ

wretched, shameless

屋顶

wūdǐng

roof

无法无天

wúfǎwútiān

lawless

蜈蚣

wúgōng

centipede

乌龟

wūguī

tortoise

巫婆

wūpó

witch 

武器

wǔqì

weapon

无用

wúyòng

useless

无知

wúzhī

illiterate, foolish, ignorance

thin

to wash

to suck, to absorb

stream, creek

西

west

xià

down, under

xià

to scare

夏I天)

xià (tiān)

summer

吓坏

xià huài

frightened

下棋

xià qí

to play chess

下去

xià qù

go down

下一步

xià yíbù

next step

下雨

xià yǔ

to rain

下来

xiàlái

come down

下面

xiàmiàn

underneath

线

xiàn

thread, line

xiān

immortal, celestial being

xiān

first

xiàng

like, to resemble

xiàng

statue

xiàng

towards

xiàng

elephant

xiǎng

loud

xiǎng

to want, to miss, to think of

xiāng

mutually

香(火)

xiāng (huǒ)

incense

箱(子)

xiāng (zi)

box

想要

xiǎng yào

would like to

乡村

xiāngcūn

rural

想到

xiǎngdào

to think

想法

xiǎngfǎ

thought 

香蕉

xiāngjiāo

banana

项链

xiàngliàn

necklace

想起

xiǎngqǐ

to recall

向上

xiàngshàng

upwards

享受

xiǎngshòu

to enjoy

相同

xiāngtóng

the same

向往

xiàngwǎng

to yearn for

相信

xiāngxìn

to believe, to trust

相遇

xiāngyù

to meet

鲜花

xiānhuā

fresh flowers

陷阱

xiànjǐng

trap

仙女

xiānnǚ

fairy, female immortal

先生

xiānshēng

sir, gentleman

现实

xiànshí

reality

现在

xiànzài

just now

限制

xiànzhì

limit

xiào

to laugh

xiǎo

small

小的时候

xiǎo de shíhòu

when was young

小姐

xiǎo jiě

Miss

小名

xiǎo míng

nickname

小车

xiǎochē

cart 

小孩

xiǎohái

child

小路

xiǎolù

path

小山

xiǎoshān

hill

小声

xiǎoshēng

whisper

小时

xiǎoshí

hour

小事

xiǎoshì

trifle

消失

xiāoshī

to disappear

小睡

xiǎoshuì

nap

小偷

xiǎotōu

thief

消息

xiāoxī

news

小心

xiǎoxīn

careful

下午

xiàwǔ

afternoon

下腰

xiàyāo

waist

狭窄

xiázhǎi

narrow

瞎子

xiāzi

blind

xiè

to thank

xiě

to write

xiē

some

邪(恶)

xié (‘è)

evil

鞋(子)

xié (zi)

shoe

泻湖

xièhú

lagoon

谢谢

xièxiè

thank you

蝎子 

xiēzi

scorpion

习惯

xíguàn

habit

喜欢

xǐhuān

to like

xìn

letter

xīn

heart/mind

xīn

new

新来的

xīn lái de

newcomer

心想

xīn xiǎng

thought

xíng

to travel, to walk, OK

xìng

surname

xìng

apricot

醒(来)

xǐng (lái)

to wake up

星(星)

xīng (xīng)

star

形(状)

xíng (zhuàng)

shape, appearance

形成

xíng chéng

to form

行动

xíngdòng

action

幸福

xìngfú

happy

星光

xīngguāng

starlight

行李

xínglǐ

luggage

星期

xīngqī

week

兴趣

xìngqù

interest

行人

xíngrén

traveler

行为

xíngwéi

behavior

行星

xíngxīng

planet

星星

xīngxīng

star

星宿

xīngxiù

constellation

性子

xìngzi

temper

行走

xíngzǒu

to walk

辛苦

xīnkǔ

to work hard

心情

xīnqíng

feeling

心跳

xīntiào

heartbeat

信息

xìnxī

information

心意 

xīnyì

will

心愿

xīnyuàn

wish

心脏

xīnzàng

heart

xióng

bear

xióng

male

xiōng

chest

兄弟

xiōngdì

brother

吸入

xīrù

to inhale

蟋蟀

xīshuài

cricket

习俗

xísú

custom

西天

xītiān

western heaven

宿

xiù

constellation

xiù

embroidered

xiū

to repair

羞耻

xiūchǐ

shame

羞辱

xiūrù

to insult, to humiliate

休息

xiūxí

to rest

袖子

xiùzi

sleeve

希望

xīwàng

to hope

洗澡

xǐzǎo

to bathe

畜栏

xù lán

corral

选(择)

xuǎn (zé)

to select, to choose

宣布

xuānbù

to announce

悬崖

xuányá

cliff

宣战

xuānzhàn

to declare war

许多

xǔduō

many

xuě

snow

学(习)

xué (xí)

to learn

xuě, xuè

blood

雪堆

xuěduī

snow drift

学会

xuéhuì

to learn

削弱

xuēruò

to weaken

学生

xuéshēng

student

学校

xuéxiào

school

靴子

xuēzi

boots

许可  

xǔkě

permission, license

巡逻

xúnluó

patrol

虚弱

xūruò

weak

需要

xūyào

to need

bud, sprout

duck

牙(齿)

yá (chǐ)

tooth, teeth

沿

yán

along

yán

salt

宴(会)

yàn (huì)

feast, banquet

眼(睛)

yǎn (jīng)

eye

烟(雾)

yān (wù)

smoke

淹死

yān sǐ

to drown

烟囱

yāncōng

chimney

yáng

goat, sheep

yáng

masculine principle in Taoism

yǎng

to nurture, to support

yǎng

itch

羊毛

yáng máo

wool

严格

yángé

strict

阉割

yāngē

castration

养育

yǎngyù

to nurture

样子

yàngzi

to look like, appearance

厌倦 

yànjuàn

to grow weary of

眼泪

yǎnlèi

tears

淹没

yānmò

to flood

颜色

yánsè

color

延误

yánwù

delay

yào

medicine

yào

to want

yǎo

to bite, to sting

yāo

waist, small of back

摇(动)

yáo (dòng)

to shake or twist

要饭

yào fàn

to beg for food

妖仙

yāo xiān

immortal demon 

腰带

yāodài

belt

妖怪

yāoguài

monster

邀请

yāoqǐng

to invite

要求

yāoqiú

to request

要是

yàoshi

if

钥匙

yàoshi

key

night

腋 

armpit 

page

also, too

wild

叶(子)

yè (zi)

leaf

夜叉

yèchā

yaksha, nature spirit

液体

yètǐ

liquid

夜晚

yèwǎn

night

爷爷

yéye

grandfather

one

衣(服)

yī (fu)

clothes

意(思)

yì (si)

meaning

医 (学)

yī (xué)

medicine

一开始

yì kāishǐ

at the beginning

一般

yìbān

generally

一般来说

yìbān lái shuō

generally speaking

一遍

yíbiàn

once again

一边

yìbiān

on the side

一道

yīdào

together

一点

yìdiǎn

a little

一定

yídìng

must

一个人

yígè rén

alone

一共

yígòng

altogether

以后

yǐhòu

after

一会儿

yīhuǐ’er

a while

意见

yìjiàn

opinion

已经

yǐjīng

already

一路

yílù

throughout a journey

yīn

feminine principle in Taoism

yīn

sound

银(子)

yín (zi)

silver

yíng

to win

yìng

hard

yīng

hawk, eagle

硬币

yìngbì

coin

营地

yíngdì

camp

应该

yīnggāi

should

影响

yǐngxiǎng

influences

英雄

yīngxióng

hero

隐士

yǐnshì

hermit

因为

yīnwèi

because

阴影

yīnyǐng

shadow

音乐

yīnyuè

music

印章 

yìnzhāng

seal

一起

yìqǐ

together

以前

yǐqián

before

一切

yíqiè

everything

一生

yìshēng

lifetime

医生

yīshēng

doctor

艺术

yìshù

art

艺术家

yìshùjiā

artist

一团糟

yìtuánzāo

a mess

以为

yǐwéi

to think, to believe

一下

yíxià

a bit, a short quick action

以下

yǐxià

below

一些

yìxiē

some

一样

yíyàng

same

一直

yìzhí

always, continuously

椅子

yǐzi

chair

yòng

to use

勇敢

yǒnggǎn

brave

用力

yònglì

to use effort or strength

永远

yǒngyuǎn

forever

yóu

oil

yóu

from, by, because of

yòu

again, also

yòu

right (direction)

yǒu

to have

游(泳)

yóu (yǒng)

to swim, to tour

有的时候

yǒu de shíhòu

sometimes

有钱

yǒu qián

rich

有一天

yǒu yìtiān

one day

游走

yóu zǒu

to walk around

有点

yǒudiǎn

a little bit

有关

yǒuguān

related to

游过

yóuguò

to swim across/through

友好

yǒuhǎo

friendly

有力

yǒulì

powerful

有名

yǒumíng

famous

游人

yóurén

traveler, tourist

有事

yǒushì

sometimes

游戏

yóuxì

game

有些

yǒuxiē

some

友谊

yǒuyì

friendship

有用

yǒuyòng

useful

犹豫 

yóuyù

hesitate

有罪

yǒuzuì

guilty

fish

royal

jade

words, language

rain

遇(到)

yù (dào)

encounter, meet

淤青   

yū qīng

bruise

园 

yuán

garden

yuán

circle, round

yuǎn

far

愿(意)

yuàn (yì)

willing

园工

yuán gōng

garden worker

远近

yuǎnjìn

far and near

原来

yuánlái

turn out to be

远离

yuǎnlí

keep away

原谅

yuánliàng

to forgive

圆圈

yuánquān

circle

原因

yuányīn

reason

院子

yuànzi

courtyard

雨点

yǔdiǎn

raindrops

yuè

more

月(亮)

yuè (liang)

month, moon

越来越

yuè lái yuè

more and more

岳父

yuèfù

father in law

月光

yuèguāng

moonlight

遇见

yùjiàn

to meet

愉快

yúkuài

happy

鱼鳞

yúlín

fish scales

羽毛

yǔmáo

feather

yún

cloud

yūn

to faint

运气

yùnqì

luck

欲望

yùwàng

desire

预先

yùxiān

in advance

砸(碎)

zá (suì)

to smash

杂货店

záhuò diàn

grocery store

zài

again

zài

in, at

在我看来

zài wǒ kàn lái

in my opinion

在乎

zàihū

to care

再见

zàijiàn

goodbye

zāng

dirty

葬礼

zànglǐ

funeral

zào

to make

早(一点)

zǎo (yìdiǎn)

early

枣(子)

zǎo (zi)

date, jujube

早晨

zǎochén

morning

造成

zàochéng

cause

早饭

zǎofàn

breakfast

早上

zǎoshang

morning

zéi

thief

怎么

zěnme

how

怎么办

zěnme bàn

how to do

怎么样

zěnme yàng

how about it?

怎么了

zěnmele

what’s wrong

怎样

zěnyàng

how

zhǎ

to blink, to wink

zhài

debt

zhāi

to pick

zhàn

to stand

战(争)

zhàn (zhēng)

war

战斗

zhàndòu

fighting

zhǎng

to grow

zhāng

(measure word for pages, flat objects)

zhāng

chapter

张(开)

zhāng (kāi)

open

长大

zhǎng dà

to grow up

长满

zhǎng mǎn

overgrown

涨潮

zhǎngcháo

high tide

丈夫

zhàngfu

husband

长老

zhǎnglǎo

chief elder

帐篷

zhàngpéng

tent

战士

zhànshì

warrior

站住

zhànzhù

stop

zhào

according to

zhǎo

to search for

找不到

zhǎo bú dào

search but can’t find

照亮

zhào liàng

illuminate

找麻烦

zhǎo máfan

to make trouble

找到

zhǎodào

found

照顾

zhàogù

to take care of

着火

zháohuǒ

on fire

着急

zhāojí

in a hurry

着魔

zháomó

fan

招惹

zhāorě

to provoke

zhe

(indicates action in progress)

zhè

this, these

zhē

to hide

这儿

zhè’er

here

这里

zhèlǐ

here

这么

zhème

so

zhèn

I (royal)

zhèn

(measure word for short-duration events)

zhēn

true, real

zhēn

needle

真(的)

zhēn (de)

really!

枕(头)

zhěn (tóu)

pillow

真假

zhēn jiǎ

true and false

zhèng

correct, just

zhěng

all, entire

蒸(汽)

zhēng (qì)

steam

证(书)

zhèng (shū)

license

正要

zhèng yào

about to

正在

zhèng zài

(-ing)

正常

zhèngcháng

normal

整个

zhěnggè

entire

正好

zhènghǎo

just right

争论

zhēnglùn

to argue

证人

zhèngrén

witness

正直 

zhèngzhí

upright

针灸师

zhēnjiǔ shī

acupuncturist

真是

zhēnshi

really

真相

zhēnxiàng

truth

真心

zhēnxīn

sincere

珍珠

zhēnzhū

pearl

这些

zhèxiē

these ones

这样

zhèyàng

such

zhí

straight

zhì

to treat (medical)

zhǐ

only

zhǐ

finger, to point at

zhǐ

paper

zhī

of

zhī

(measure word for animals)

zhī

(measure word for stick-like things, armies, songs, flowers)

zhī

branch

智(慧)

zhì (huì)

wisdom

直到

zhídào

until

知道

zhīdào

to know

治好

zhìhǎo

to cure (medical)

之后

zhīhòu

later

指挥官

zhǐhuī guān

commander

指甲

zhǐjiǎ

fingernail

之前

zhīqián

before

至少

zhìshǎo

at least

指示

zhǐshì

to instruct

知识

zhīshì

knowledge

直通

zhítōng

through

只要

zhǐyào

as long as

只有

zhǐyǒu

only

蜘蛛

zhīzhū

spider

侄子

zhízi

nephew

zhòng

a crowd

zhòng

heavy, hard

zhǒng

to plant, (measure word for kinds of creatures, things, plants)

zhōng

in, middle

zhōng

bell

种(地)

zhòng (dì)

farming

中饭

zhōngfàn

lunch

中间

zhōngjiān

middle

重量

zhòngliàng

weight

中午

zhōngwǔ

noon

重要

zhòngyào

important

终于

zhōngyú

at last

种子

zhǒngzǐ

seed

zhōu

week

zhōu

continent

州长

zhōuzhǎng

governor of a state or province

zhú

bamboo

zhù

(verb complement)

zhù

to live, to hold

zhǔ

to cook

zhū

pig

柱(子)

zhù (zi)

pillar, post

抓(住)

zhuā (zhù)

to arrest, to grab

爪(子)

zhuǎ (zi)

claw

抓痕

zhuā hén

scratch

抓起来

zhuā qǐlái

to catch up

zhuǎn

to turn

砖(头)

zhuān (tóu)

brick

zhuāng

to fill

装满

zhuāng mǎn

to fill up

zhuàng, chuáng

(measure word for buildings, houses)

庄稼

zhuāngjia

crops

状元

zhuàngyuán

champion, first place winner

转身

zhuǎnshēn

turn around

转向

zhuǎnxiàng

turn to

珠宝

zhūbǎo

jewelry

祝福

zhùfú

blessing

zhuī

to chase

准备

zhǔnbèi

ready, to prepare

桌(子)

zhuō (zi)

table

捉弄

zhuōnòng

to tease

主人

zhǔrén

owner

注意

zhùyì

notice

主意

zhǔyì

idea, plan, decision

注意的时候

zhùyì de shíhòu

to pay attention

written character

紫(色)

zǐ (sè)

purple

字牌

zì pái

a sign with words

自从

zìcóng

ever since

自己

zìjǐ

oneself

仔细

zǐxì

careful

自信

zìxìn

confidence

自由

zìyóu

free, unrestrained 

棕(色)

zōng (sè)

brown

总是

zǒng shì

always

粽子

zòngzi

rice dumplings

zǒu

to go, to walk

走错

zǒu cuò

to walk the wrong way

走近

zǒu jìn

to approach

走开

zǒu kāi

to go away

走动

zǒudòng

to walk around

走路

zǒulù

to walk down a road

zuān

drill, to drill

钻石

zuànshí

diamond

足够

zúgòu

enough

zuì

the most

zuì

drunk

zuǐ

mouth

罪(行)

zuì (xíng)

crime

最好

zuì hǎo

the best

嘴唇

zuǐchún

lip

最后

zuìhòu

last, at last

最近

zuìjìn

recently

最少

zuìshǎo

least

zūn 

(measure word for gods, goddesses, statues, cannons)

尊(敬)

zūn (jìng)

respect

zuò

to do

zuò

to sit

zuò

seat, (measure word for mountains, temples, big houses)

zuǒ

left (direction)

做成

zuò chéng

made

做得对

zuò dé duì

did it right

昨晚

zuó wǎn

last night

坐牢

zuòláo

go to jail

做事

zuòshì

work

昨天

zuótiān

yesterday

左右

zuǒyòu

approximately

祖师

zǔshī

founder, great teacher

阻止

zǔzhǐ

to stop, to prevent